ANSÖKAN AV STUTERINAMN   

  • Ett godkännande av stuterinamn hos Avelsorganisationen Svenska föreningen för Irish cob, nedan kallad SFIC, är inte en prövning av/eller godkännande av upphovsrättsligt skydd. Dvs stuterinamnet är enbart skyddat hos SFIC.
  • Vid ansökningstillfället skall innehavare av stuteriet vara medlem i SFIC.
  • Ansökt namn kan innehålla gårdsnamn eller dylikt. Namnets lämplighet avgörs av SFIC’s styrelse.
  • Stuterinamn får endast användas på IC som är fallen undan sto vilket uppfödaren äger eller att fodervärdsavtal/leasingavtal finns vid fölningen.
  • Stuterinamn skall innehålla minst tre bokstäver och kan användas som prefix eller suffix.
  • Övertagande/överlåtelse av stuterinamn eller ansökan av medinnehavare kan endast ske genom överenskommelse mellan registrerad innehavare och övertagare. Skriftlig ansökan skickas till SFIC’s kansli och skall innehålla uppgifter om orsak. För övertagande utgår halv stuteriregistreringsavgift.
  • SFIC kan besluta återkalla rätten till inregistrerat stuterinamn om innehavarens verksamhet ej kan anses förenlig med seriös Irish cob uppfödning. Exempel härpå är brott mot SFIC’s eller stadgar vilket medför uteslutning eller ej fullgjort skyldigheter gentemot huvudman.
  • Avgift för registrering av stuterinamn fastställs årligen av SFIC’s styrelse och publiceras på hemsidan.

SNART kommer här en ansökningsblankett.