Reviderade 2013-03-09

Stadgar
för Svenska Föreningen för Irish Cob, SFIC
The Irish Cob Society of Sweden.

Rasförening för Irish Cob i Sverige

Bildad den 21 februari 2001
§ 1 Föreningens namn är Svenska föreningen för Irish Cob (The Irish Cob Society of Sweden). Föreningens säte är densamma som den sittande ordförandens. Föreningens adress är den samma som den sittande ordförandens.
§ 2 Föreningen är en rasförening som verkar som avelsorganisation för Irish cob och Irish cob partbred i Sverige. Föreningen följer moderföreningen IrishCobSociety´s kriterier och rasstandard.
§ 3 Föreningen är ideell med målsättning att värna om hästar av rasen Irish Cob. Föreningen ska verka för ökad kännedom om rasen och dess användning, samt arbeta för ett seriöst avelsarbete med rastypiska hästar.
§4 Medlemskap i föreningen medges till den som har för avsikt att stödja föreningen, dess målsättning och som förbinder sig att följa dess stadgar, samt erlägger en fastställd medlemsavgift.
§ 5 Uteslutning av medlem kan ske om denne på något sätt skadar föreningen eller dess arbete. Smutskastning eller på annat sätt kränkning av annan medlem får inte förekomma inom föreningen. Detta räknas också som ett giltigt skäl till uteslutning av den som utför sådana handlingar. Medlem som inte betalt sin avgift äger inte rätt att stanna i föreningen
§ 6 Årsmöte ska hållas senast sista helgen i mars. Skriftlig kallelse till årsmöte ska utgå till samtliga medlemmar senast 21 dagar innan mötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31/1. Motioner och valberedningens förslag ska skickas med kallelsen till medlemmarna.
§ 7 Alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 8 Medlem ska ha betalt sin medlemsavgift senast 31/1 för att ha rösträtt på årsmötet. Varje röstberättigad medlem på årsmötet kan genom skriftlig fullmakt tjäna som ombud åt två icke närvarande medlemmar.
§ 9 Då årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ.
§ 10 Vid års, medlems – och styrelsemöten ska protokoll föras. Årsmötesprotokollet och medlemsmötesprotokollen justeras av 2 justeringsmän och sittande ordförande. Styrelseprotokoll justeras av 1 justeringsman och sittande ordförande.
§ 11 Föreningens styrelse skall bestå av minst 5 ordinarie ledamöter plus 2 suppleanter. Styrelsen konstituerar sig på första styrelsemötet efter årsmötet. Under föreningens första år väljs häften av styrelsens medlemmar på 1 år.
§ 12 Föreningen ska ha antingen 2 revisorer valda bland föreningens medlemmar eller också en auktoriserad revisor. De/den får dock inte ingå i styrelsen samtidigt med sina/sitt uppdrag.
§ 13 Föreningens firmatecknare är dess sittande ordförande och sittande kassör var för sig.
§ 14 Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom 2 på varandra följande årsmöten eller genom 2 på varandra följande medlemsmöten, där samtliga medlemmar är skriftligt kallade. Årsmötet räknas här som medlemsmöte. Kvalificerad (2/3) majoritet krävs.
§ 15 Kallelse till medlemsmöten ska utgå till samtliga medlemmar 14 dagar innan mötet.
§ 16 Upplösning av föreningen kan endast ske genom 2 på varandra följande medlemsmöten varav det ena ska vara ett årsmöte. Minst en månad ska förflyta mellan första och andra mötet. Vid beslut om upplösning ska föreningens alla tillgångar, sedan samtliga skulder och åtagande reglerats, överlämnas till föreningens medlemmar eller om så mötet vill till annan förening eller stiftelse med motsvarande verksamhet.
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande medlemsmöte/årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.