AVELSVÄRDERING AV IRISH COB

Allmänna bestämmelser
Övergripande regler gällande avelsvärdering framgår i Plan och riktlinjer.

Avelsvärdering hingstar

Individprövning

Hingst kan individprövas från och med tre års ålder.

Härstamning

Hingsten ska vara införd i svensk grundstambok med minst känd far och mor för att erhålla

avelsvärderingsbevis och avelsvärdesklass. Hingstar utan känd stam erhåller ett protokoll från

avelsvärderingen, men ingen avelsvärdesklass.

Hälsotillstånd

Hingsten ska vara veterinärt godkänd enligt Svenska Hästavelsförbundets regler och anvisningar för

avelsvärdering.

Exteriörbedömning

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört.

Färg

Alla färger är tillåtna.

Behåring

Hingstens behåring bedöms, om möjligt i samråd med rasledamot/ rasrepresentant, enligt skalan:

Utmärkt 10

Mycket bra 9

Bra 8

Ganska bra 7

Godkänd 6

Med tvekan godkänd 5

Ej fullt godkänd 4

Ganska dåligt 3

Dåligt 2

Mycket dåligt 1

Saknas 0

Mått

Hingst ska mätas med avseende på mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång. Godkänd

mankhöjd är upp till 170 cm. Hingst över 170 cm kan ej tilldelas högre poäng än 7 på

bedömningspunkten ”rastyp” .

Hingst ska klassificeras som medeltung eller tung.

Bruksprov

Kör- och/ eller ridprov enligt grundkrav i Svenska Hästavelsförbundets regler och anvisningar för

avelsvärdering, i direkt anslutning till avelsvärderingen, krävs för hingstar sex år och äldre. Bruksprov

för hingstar bedöms som godkänt eller icke godkänt, där resultat under 38 poäng räknas som icke

godkänt. Ingen delpoäng får vara under 4. Ridprov får ej genomföras av 3-årig hingst. För hingst

under 4 år är endast körprov tillåtet. Som godkänt bruksprov räknas även tävlingsresultat på lägst

lokal nivå i officiell tävling som registrerats i TDB eller lägst D-nivå för ridtävling inom WRAS.

Avelsvärdesklasser individprövning

G

tilldelas hingst till och med det år denne fyller 5, och som erhåller minst 40 exteriörpoäng, ingen

delpoäng under 7, samt lägst delpoäng 8 på rastyp och 8 på behåring.

GB

tilldelas hingst tre år eller äldre som erhåller minst 40 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7 samt

lägst 8 poäng på rastyp och behåring, samt utför godkänt bruksprov.

GM

tilldelas hingst som uppfyller kraven för G samt har erhållit lägst 42

exteriörpoäng och erhållit 42 poäng eller högre på bruksprov vid avelsvärderingstillfället.

Eller bedömts med lägst 42 p på två officiella utställningar av två olika domare och erhållit 42 poäng eller

högre på bruksprov.

Eller erhållit lägst 42 p vid avelsvardering eller lägst 42 p vid två officiella utställningar och har 2 intygade

tävlingsresultat på lägst lokal nivå registrerade i TDB eller har 2

intygade tävlingsresultat på lägst D- nivå för ridtävling inom WRAS.

Kvalitetsklass 0

tilldelas hingst som inte uppfyller rasvisa krav.

Visningskrav

Hingst ska visas för sundhetskontroll vart tredje år inom föreskriven tid, vid sommarpremiering,

SFIC:s riksutställning eller vid ordinarie avelsvärdering för hingstar. Hingst som ej visats för

sundhetskontroll, måste visas veterinärt på ordinarie avelsvärdering för att återfå sin

avelsvärdesklass.

Övrigt

Hingst ska visas i sin naturliga behåring.

Avkommeprövning

Hingst som lämnat minst 10 avkommor införda i den svenska Irish Cob-stamboken och som uppnått

tre års ålder, ska avelsvärderas med hänsyn till avkommornas resultat och tilldelas avelsvärdesklass

A, ELIT eller C.

Avelsvärdesklasser vid avkommeprövning

A (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet ) tilldelas hingst som uppnått sammanlagt

minst 120 avkommepoäng, av minst 5 avkommor undan minst tre olika ston.

ELIT (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet ) tilldelas hingst som uppnått sammanlagt

minst 180 avkommepoäng, av minst 7 avkommor undan minst fyra olika ston.

C tilldelas hingst som ej uppnår erforderliga avelsvärdepoäng. Detta sker i samråd mellan

avelsvärderingsnämnd och SFIC’s sittande styrelse .

Avkommepoäng:

10 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 35-37 poäng, ingen delpoäng under 7 samt minst

delpoäng 6 på behåring.

20 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 38-39 poäng, ingen delpoäng under 7 samt minst

delpoäng 6 på behåring.

30 p.: Avkomma 3 år och äldre som erhåller 40 poäng eller mer, ingen delpoäng under 7 samt minst

delpoäng 6 på behåring.

40 p.: Avkomma 3 år och äldre som tilldelats avelsdiplom/ riksdiplom

50 p.: Hingst godkänd enligt rasvisa krav med som lägst individ klass G


STAMBOKSINDELNING

Stambokens huvudavsnitt består av en Riksstambok och en Grundstambok. Dessutom finns en bilaga

uppdelad i Bilaga till Riksstambok och Bilaga till Grundstambok.

 

HUVUDAVSNITT:

Riksstambok

I Riksstamboken införs hingstar och ston införda i Grundstamboken som genomfört avelsvärdering

med godkänt resultat . Detta motsvarar Main Elit e Stallion Class och Main Elite Mare Class i Irish Cob

Studbook Rules. Riksstamboken är indelad i avdelning I för de hästar som är avelsvärderade i Sverige

och i avdelning II för de hästar som är avelsvärderade i annan IC-stambok .

Grundstambok

Grundstamboken best år av 5 avdelningar

Avdelning  1A

Fadern ska vara införd i Riksstambok eller Bilaga till Riksstambok. Modern ska vara införd i

Riksstamboken. Detta motsvarar Main Basic Register Class 1A i Irish cob Studbook Rules.

Avdelning 1B

Fadern ska vara införd i Riksstambok eller Bilaga till Riksstambok. Modern ska vara införd i

Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Detta mot svarar Main Basic Register Class 1B i Irish

Cob Studbook Rules.

Avdelning 2A

Fadern ska vara införd i Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Modern ska vara införd i

Riksstamboken. Detta mot svarar Main Basic Register Class 2A i Irish Cob Studbook Rules.

Avdelning 2B

Fadern ska vara införd i Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Modern ska vara införd i

Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Detta mot svarar Main Basic Register Class 2B i Irish

Cob Studbook Rules.

Avdelning 3

Föräldradjuren ska vara införda i huvudavsnittet i sin ras stambok. I denna avdelning införs efter

godkänd typbesiktning hingstar och ston införda i godkända stamböcker för Irish Cob Part Bred, Irish

Cob Crossbred, Irish Piebald and Skewbald, Skewbald and Piebald, Irish Sport Horse, Gypsy Cob,

Coloured Horse, Tinker,  samt enbart ston införda i godkända stamböcker för Shire, Clydesdale och

Welsh Cob. Mankhöjden måste vara under 170 cm. Detta motsvarar Main Basic Register Cross

Breeding Programme i Irish Cob Studbook Rules.

Svenskfödd häst med svenskt tinkerpass, där båda föräldrarna är dubbelregistrerade som Irish cob

och tinker, behöver härstamningsverifieras med DNA mot båda föräldrarna för att kunna föras in i en

högre avdelning än 3 i samband med tilläggsregistrering som Irish cob.

 

BILAGA

Bilaga till Riksstambok

I denna avdelning införs hästar införda i Bilaga till Grundstambok som genomfört alla moment vid

avelsvärdering med godkänt resultat utom härstamningsvärderingen. Detta motsvarar

Supplementary Elit e Class i Irish Cob Studbook Rules. Bilagan till riksstamboken är indelad i avdelning

I för de hästar som är avelsvärderade i Sverige och i avdelning II för de hästar som är avelsvärderade i

annan IC-stambok.

Bilaga till Grundstambok

I denna avdelning införs efter godkänd typbesiktning hingstar, ston och valacker som ej kan införas i

Grundstamboken, t .ex. hästar med okänd härstamning. Detta motsvarar Supplementary Basic

Register i Irish Cob Studbook Rules

MODERSTAMBOK

Originalstamboken för Irish cob förs av Horse Sport Ireland på Irland. Svenska Föreningen för Irish

cob håller sig informerad om eventuella förändringar i originalstambokens regelverk.