Svenska Föreningen för Irish cob

Erkännade som avelsorganisation

Antaget av SFIC 2022-11-11

 

 1. ORGANISATION

Svenska föreningen för Irish cob (nedan kallad SFIC) är en rikstäckande ideell förening med organisationsnummer 817606-2167.

 

 1. SFIC’S SÄTE, KANSLI OCH EKONOMISKA RESURSER

SFIC’s säte är ordförandes adress. Föreningens kansli är hos den som har styrelsens uppdrag att ansvara för registrering, passutfärdande, avelsrapportering samt tilldela avelsvärdeklasser och där utsedd registrator är kontaktperson och nås på registrator@sfic.se.

Via styrelsen@sfic.se nås föreningens styrelsemedlemmar.  Kontaktuppgifter uppdateras kontinuerligt på SFIC’s hemsida och i SFIC’s medlemstidning. SFIC finansieras genom medlemsavgifter, hingstlicenser, serviceavgifter, utställningar samt kurser och föreläsningar. Avgifter för registrering och hästpass täcker endast de faktiska kostnaderna och beräknas enligt självkostnadsprincip så som Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa, SJVFS 2021:13 Saknr: JK3  §23-27 beskriver.

Utsedd registrator och biträdande registrator kan debitera SFIC per utfört ärende enligt av styrelsen beslutad taxa.

 

 1. SYFTE

SFIC’s uppgift är att bedriva avelsprogram och främja avel i Sverige, bevara, utveckla, förbättra rasen Irish Cob i dess traditionella form samt typ och tillvarata det inom landet befintliga avelsmaterialet. Sitt syfte vill SFIC nå genom att upprätthålla kontakter med andra IC-organisationer, föra stambok och register över landets IC och ICpb. SFIC är ansvarig att avelsrapportering, registrering och passutfärdande sker enligt gällande lagar och föreskrifter samt att förvaltningen sköts i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa, SJVFS 2021:13 Saknr: JK3

 

 1. AVELSMÅL

Avelsmålet är att bevara och förbättra. Avelsorganisationen ska främja ett seriöst avelsarbete samt skall även sprida kunskap och kännedom om rasen Irish Cob och dess bakgrund genom information och rådgivning. Avelsmålet är att bedriva en sund avel av rastypiska individer enligt rasbeskrivningen.

 

 1. STYRELSENS OCH ORGANISATIONENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, revisor och valberedning som utses på årsmötet av SFIC’s medlemmar enligt föreningens stadgar. Styrelsen är beslutsför när halva antalet ledamöter är närvarande. Registrator och biträdande registrator utses av styrelsen. Riktade arbetsgrupper kan upprättas vid behov.

 1. ICKEDISKRIMINERING, JÄV, OFFENTLIGHET OCH GDPR

SFIC värnar om att ingen särbehandling av berörd person förekommer och behandlar personuppgifter inom organisationen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Det innebär i korthet att:

 • SFIC enbart lämnar ut uppgifter ifrån register till behöriga personer eller myndigheter.
 • Föreningens medlemmar har möjlighet att få reda på vilka uppgifter om denne som finns i föreningens register.
 • Föreningens medlemmar har möjlighet att ändra eller ta bort felaktigheter om sig själva i de register som SFIC använder.
 • Föreningen sparar inte uppgifter om medlem längre än nödvändigt om det ej är påtvingat en längre tid pga gällande lagstiftning.

Förvaltningslagen (SFS 2017:900) tillämpas vid avelsvärdering och exteriörbedömning av hästar i alla åldrar. Den som ska handlägga ett ärende är jävig om:

 • Han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning.
 • -han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning.
 • han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans. –
 • det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas. Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska SFIC bortse från jäv.

17 § Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.

18 § Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten.

 1. TVIST

SFIC är opartiska vid tvister. Det förekommer ingen särbehandling.

I de fall där beslut om stambokföring, registrering och handläggning som går den sökande emot kan detta överklagas till SFIC’s styrelse. Överklagandet ska innehålla det beslut, ändring och omständigheter som åberopas och ska vara styrelsen tillhanda inom tre veckor från dagen den klagande fick del av beslutet. Styrelsens beslut kan överklagas till besvärsnämnden. Alla beslut som tillställes hästägaren skall innehålla information om hur överklagan till Besvärsnämnden ska ske. Genom avtal med Svenska Hästavelsförbundet (nedan kallad SH) utnyttjas deras besvärsnämnd. Besvärsnämnden består av minst 3 med hästavel väl förtrogna ledamöter.

 

 1. URVAL

SH eller utav de/SFIC delegerad arrangör arrangerar årligen avelsvärdering och utställning av 3-åriga och äldre hästar och använder utav SH/SFIC godkända domare.  Vid avelsvärdering används avelsvärderingsnämnd (utsedd av SH och/eller SFIC) och nämnden genomför exteriörbedömning, härstamningsvärdering, prestationsvärdering samt bedömer hållbarhet och hälsa. Utställningar grundas på exteriörbedömning. Resultat från avelsvärderingar och utställningar är officiella och redovisas i Blå basen.

Utav styrelsen utsedd person ansvarar att kontroll och arkivering av dokument som inkommer i samband med avelsvärderingar och utställningar är korrekta. Registrator samt biträdande registrator eller av styrelsen delegerad person ansvarar för kontroll och arkivering av samtliga uppgifter och dokument som inkommer i samband med avelsvärderingar och utställningar.

 

 1. STAMBOKFÖRING

Registratorn, biträdande registratorn eller av styrelsen delegerad person beslutar om stambokföring med stöd av arkiverade samt insända handlingar. Vid eventuella tveksamheter avgörs ärendet av styrelsen. I beslutet skall anges hur ett överklagande till SH’s besvärsnämnd sker.

 

 1. SÄKERSTÄLLANDE AV ETT EFFEKTIVT ARBETSSÄTT FÖR REGISTRERING, PASSUTFÄRDANDE OCH  STAMBOKFÖRING

Föreningen utser för uppgifterna registrator och biträdande registrator som sköter Kansliet och dess uppgifter. Dessa personer har goda datakunskaper och är väl insatta i reglementsfrågor och föreningens verksamhet. Laserskrivare/scanner och datorer där dataprogram för bl a passprogram (Blå basen) finns, ägs av föreningen. Av styrelsen utsedda personer är väl insatta i de arbetsuppgifter de skall utföra och ansvarar för att korrekta registreringar, pass och stambokföringar utfärdas.

 

 1. DIARIEFÖRING

SFIC diarieför och samlar alla handlingar som kommer in eller går ut, i en akt som gäller pass, registreringar och stambokföring. Denna arkiveras hos registratorn i minst 6 månader därefter hos SH där SFIC har enligt avtal möjlighet till arkivering i brandsäker förvarning. Diarieföring sker varje dag kansliet är öppet och registratorn arbetar.

 

 1. TILLGÄNGLIGHET

Databasen Blå basen finns tillgängligt offentligt. Övriga offentliga uppgifter kan fås på begäran ifrån kansliet eller av styrelsen utsedd person. Kansliet är bemannat varje helgfri vardagkväll då mail läses/svaras och telefonsamtal tas emot. Aktuellt telefonnummer och telefontid finns på SFIC’s hemsida.

 

 1. AVELSBAS

SFIC är en dotterstambok till Horse Sport Ireland, Irish Cob studbook (breeding@horsesportireland.ie) som är en av EU godkänd moderstambok för rasen och finns på Irland.

2022-11-09 fanns det 1621 Irish Cobs i huvudregistret (Grundstambok och Riksstambok med tillhörande bilagor) i Sverige. I Sverige föds årligen mellan 40 och 70 st renrasiga föl och 10-15 st partbreds.

SFIC kan genom avtal med SH utnyttja Genetiska rådet och Veterinärmedicinska rådet som är rådgivande organ inom SH för genetiska och veterinärmedicinska frågor.

 

 1. SH’S DATABAS

SH’s databas Blå basen används för stambokföring, avelsvärdering, registrering och hästpassutfärdande.

Data som samlas in och används hämtas från språngrullor, betäckningsrapportering, avelsvärdering och avelsvärderingsgrundande bedömningar (utställningar). Databasen innehåller, förutom de uppgifter som behövs för att bedriva avelsprogrammet, minst de uppgifter som krävs enligt KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/963 av den 10 juni 2021 om fastställande av tillämplingsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/1012 och (EU) 2019/6 vad gäller identifiering och registrering av hästdjur och fastställande av förlagor till identitetshandlingar för dessa djur.

 

 1. ÄGARE

SFIC utfärdar ägaruppgifter/bevis till alla i SFIC registrerade hästar. Vid ägarbyte skall blanketten ’Ägaruppgifter’ fyllas i och skickas till kansliet. I vissa fall kan en kopia av giltig köpehandling eller ett alternativt ägarintyg, som bevittnas av två utomstående ej jäviga personer, komma att krävas in innan nya ägaruppgifter förs in i Blå basen. Därefter utfärdas nytt ägarbevis som skickas till ägaren av hästen.