Svenska Föreningen för Irish cob

Avelsorganisation med delegerade uppgifter

Antaget av SFIC 2022-11-11

DELEGERING

Svenska föreningen för Irish cob är utav Statens Jordbruksverk ett godkänt organ att utföra följande delegerade uppgifter till lrish cob (vidare kallad lC), lrish cob partbred (vidare kallad lCpb), hästar av lc-typ, lcpb-typ och hästar som ansöker om rastillhörighet hos SFIC:

 

  1. HÄSTPASS

Hästpass utfärdas i enlighet med KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/963 av den 10 juni 2021 om fastställande av tillämplingsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/1012 och (EU) 2019/6 vad gäller identifiering och registrering av hästdjur och fastställande av förlagor till identitetshandlingar för dessa djur.

I hästpasset anges datum för utfärdande, namn, ueln-nummer, kön, färg, födelsedata, ursprungsland, signalementsbeskrivning, chipnummer, uppfödare, sidor för medicinering, vaccinationer mm samt den som ansökt om pass, härstamning och datum + namnunderskrift av registrator som utfärdat passet

Ansökan om hästpass skall ha inkommit till kansliet senast 6 månader efter fölet är fött eller senast 31 december det kalenderår fölet är fött, beroende på vilket datum som infaller sist. Därefter utfärdas ett duplikatpass och hästen tas därmed ur livsmedelskedjan.

SFIC har avtal med Svenska Hästavelsförbundet och nyttjar deras databas Blå basen, denna uppdateras på veckobasis gentemot Centrala hästdatabasen.

 

  1. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER

Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt:

-Signalementsbeskrivning och chipmärkning vid sidan av modern innan födelseårets slut eller inom 6 månader från födelsen, beroende på vilket som inträffar sist, korrekt rapporterad betäckningsrapport i original och härstamningsverifiering med DNA mot far och mor.

-Signalementsbeskrivning och chipmärkning samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor. Om hästen inte är identifierad vid sidan av modern under födelseåret måste åldern verifieras enligt tänder av en veterinär.

-Hästpass från inom EU godkänd avelsorganisation, där identiteten är kontrollerad av för rasen godkänd ID-kontrollant eller veterinär.-Hästpass eller annan originalhandling som t.ex. registreringsbevis utfärdat av moderstambok, eller av denne erkänd dotterstambok i tredje land, samt chipmärkning/chipavläsning samt signalementsbeskrivning. Hästens namn får inte förekomma sedan tidigare i den svenska stamboken. Suffix eller prefix får läggas till namnet för att detta ska bli unikt. Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är raskoden 25 för Irish cob och 75 för Irish cob partbred, de två följande siffrorna är de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är löpnummer.

 

  1. TILLÄGGSREGISTRERING

För att tilläggsregistrering skall kunna ske, krävs en komplett ifylld ansökningsblankett i original, hästpass i original och styrkt identitet. Kompletta handlingar prioriteras och registreringen sker därefter snarast.

Hästens identitet skall styrkas genom att en för rasen godkänd ID-kontrollant eller veterinär läser av chip och/eller signalementsbeskrivning. Kan hästen ej identifieras ändras dennes status till hästdjur och kan ej tilläggsregistreras utav SFIC.

 

  1. HÄSTENS NAMN

SFIC har rätt att neka föreslaget namn, stuterinamn, prefix eller suffix om det finns synnerliga

skäl till detta. Byte/ändring av tidigare registrerat namn är ej möjligt men suffix eller prefix får läggas till namnet för att detta ska bli unikt om namnet redan finns registrerat i den svenska stamboken. Ett tidigare registrerat namn kan åter användas sedan 10 kalenderår har förflutit efter den föregående namnregistreringen.

 

  1. UPPFÖDARE

En hästs uppfödare är den fysiska eller juridiska person som vid hästens födelse var registrerad ägare till hästens moder hos SFIC eller annan erkänd/godkänd avelsorganisation. Om uppfödarskapets rättigheter har överlåtits till annan person t ex genom avtal upprättat före hästens födelse, vilket bifogats hästpassansökan/registreringsansökan ska denna person anses som uppfödare.

 

  1. KOMPLETTERING

Inkommer en icke komplett registrerings-/passansöknings-/ägarbyteshandling in begärs kompletterande handlingar in. Dessa hålls öppna i tre månader. Om ingen komplettering inkommit under dessa tre månader begärs på nytt en komplettering in. Inkommer ingen komplettering inom en månad avskrivs ärendet och handlingarna arkiveras på kansliet. Önskas handlingarna i retur skickas dessa emot självkostnadspris.

 

  1. FÖRKOMMEN HANDLING

Då originalhandling (identitetshandling/betäckningsrapport) förekommit ska hästhållaren inkomma med en skriftlig redogörelse för förlusten. Det kommer då att annonseras på SFIC’s hemsida om dödande av originalhandling under 30 dagar.

Hästen skall identifierats av för rasen godkänd ID-kontrollant och bör fastställas genom avläsning av chip om sådant finns. Signalementsbeskrivning med chipnummer utförd av godkänd id-kontrollant skickas till registratorn för att duplikatpass skall kunna utfärdas. Vid oklarheter kan registratorn kräva DNA-analys eller andra kompletteringar. Kan hästen ej identifieras ändras hästens status till hästdjur och äger ej rätt att registreras utav SFIC. I duplikatpasset skall det tydligt framgå att hästen tas ur livsmedelskedjan.

Förkommen passhandling hanteras i enlighet med vad som stadgas i KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/963 av den 10 juni 2021 om fastställande av tillämplingsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/1012 och (EU) 2019/6 vad gäller identifiering och registrering av hästdjur och fastställande av förlagor till identitetshandlingar för dessa djur.