Svenska Föreningen för Irish Cob
PLAN OCH RIKTLINJER för verksamhet som avelsorganisation
för Irish Cob och Irish Cob partbreed i Sverige
Antaget av SFIC 2020-07-28

1. ORGANISATION
Svenska föreningen för Irish Cob (nedan kallad SFIC) är en ideell förening med
organisationsnummer 817606-2167. SFIC arbetar som rikstäckande avelsorganisation i
Sverige.

2. SFIC’S SÄTE OCH EKONOMISKA RESURSER
SFIC har sitt säte där ordförande bor. Styrelsen kan besluta annat om man av praktiska skäl
så finner lämpligt. Föreningen har sitt kansli hos den person eller organisation som har
styrelsens uppdrag att ansvara för registrering, passutfärdande och avels rapportering. Det är
med detta kansli myndigheter och andra skall kommunicera i frågor rörande pass,
registrering och avelsrapporteringar.
Uppdaterade kontakt uppgifter finns på SFIC’s hemsida, sociala medier
samt i SFIC’s officiella tidning.
Organisationens ekonomi utgörs av avgifter för stambokföringar, licenser, utställningar,
kurser, föreläsningar samt medlemsavgifter.
Organisationen debiterar kostnader för registrering och hästpass enligt SJVFS 2018:24 Saknr .
M16

3. SYFTE
SFIC för svensk stambok och står som ansvarig gentemot Statens Jordbruksverk att
passutfärdande, registrering och avelsrapportering sker enligt gällande lagar och föreskrifter.
SFIC ansvarar för att förvaltningen sköts i enlighet med Statens Jordbruksverks föreskrifter
och allmänna råd om hästdjur som används till avel, samt identitetshandlingar för hästdjur
SJVFS (2018:24).

4. AVELSMÅL
Avelsmålet är att bevara och förbättra. Avelsorganisationen ska främja ett seriöst
avelsarbete samt skall även sprida kunskap och kännedom om rasen Irish Cob och dess
bakgrund genom information och rådgivning.
Avelsmålet är att bedriva en sund avel av rastypiska individer enligt rasbeskrivningen.

5. ORGANISATIONENS SAMMANSÄTTNING OCH STYRELSE
I SFIC’s stadgar framgår att SFIC består av de officiella utskotten styrelse, valberedning,
registrator samt revisor. Samtliga dessa poster väljs i samband med organisationens
ordinarie årsmöte.
Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.
Mandatperioden för samtliga ledamöter är två år.

6. ICKEDISKRIMINERING, JÄV, OFFENTLIGHET OCH GDPR
I verksamheten som avelsorganisation förekommer ingen särbehandling av uppfödare,
hästhållare eller annan berörd person (SIVFS 2018:24).
För att säkerställa att jäv ej uppstår handläggs ärenden ej av den person det berör.
Uppgifter om individprövning, stambokföring, registrering och hästpassutfärdande,
samt moment som ingår däri, är offentliga (förvaltningslagen 2017:900)
Personuppgifter som faller under dataskyddsförordningen GDPR
(Europaparlamentet s och rådets förordning ( EU) 2016/ 679)
samt lagen med kompletterande bestämmelser till denna (2018:218) hanteras enligt
föreningens personuppgiftspolicy som följer ovanstående bestämmelser.

7. TVIST MELIAN UPPFÖDARE OCH HINGSTHÅLLARE
SFIC står neutral vad gäller tvister emellan uppfödare /hingsthållare och det förekommer
ingen särbehandling av sådan.
Uppgifter lämnas endast ut till berörd hästägare eller till myndighet om lagen så kräver.
Beslut gällande stambokföring, registrering eller handläggning av ärende som anses ej har
skett i enlighet med gällande föreskrifter eller förevarande plan och riktlinjer kan överklagas.
SFIC’s första instans för all överklagan är styrelsen. Skrivelsen ska vara styrelsen tillhanda
inom tre veckor från den dag den klagande fick del av aktuellt beslut.
Styrelsens slutgiltiga beslut efter prövning skall vara skriftlig och innehålla redovisning av de uppgifter och skäl
som ligger bakom beslutet. Går styrelsens slutgiltiga beslut den klagande emot skall denne,
när beslutet delges, erhålla upplysningar om följande förhållanden:
– Överklagande gällande beslut rörande stambokföring kan göras till Statens Jordbruksverk i
enlighet med 19 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
– Överklagande av ett beslut rörande utfärdande av hästpass kan göras till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets den beslutande avelsorganisationen ligger.
– Överklagande ska ske i enlighet med 2 § lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.

8. URVAL
Svenska Hästavelsförbundet (nedan kallad SH)/ SFIC arrangerar årligen individprövning av
hästar 3 år och äldre grundad på exteriörbedömning (rastyp, exteriör, gångarter) samt i
förekommande fall hälsotillstånd. SH/ SFIC använder vid individprövning godkända domare.
Registrator och biträdande registrator ansvarar för kontroll och arkivering av de uppgifter
och dokument som inkommer i samband med individprövningar. Resultat från dessa
arrangemang är officiella och redovisas i Blå basen samt på SFIC’s hemsida och i föreningens
medlemstidning.

9. BESLUT OM STAMBOKFÖRING
Beslut om stambokföring fattas av registratorn eller på delegering av registratorn utsedd
person med stöd av arkiverade samt insända handlingar. Vid eventuella tveksamheter avgörs
ärendet av styrelsen. I beslutet skall anges hur ett överklagande sker.

10. SAKERSTÄLLANDE AV ETT EFFEKTIVT ARBETSSÄTT FÖR REGISTRERING,
PASSUTFÄRDANDE OCH STAMBOKFÖRING
Passutfärdande, registrering och stambokföring säkerställs genom ett skriftligt avtal med
registratorn, arbetsbeskrivningar samt uppföljning av såväl arbete som ekonomi.
All stambokföring sker i SH’s databas Blå basen. Registratorn ansvarar på styrelsens uppdrag för
att korrekta pass utfärdas samt att korrekt registrering och stambokföring sker.
En biträdande registrator utses av styrelsen för att kunna gå in som ersättare om ordinarie
registrator inte kan utföra sitt arbete. Denna skall vara väl insatt i de arbetsuppgifter
registratorn utför.

11. DIARIEFÖRING
Alla handlingar rörande ett ärende som gäller registrering, pass eller stambokföring samlas i
en akt. Denna arkiveras hos registratorn .Övriga handlingar arkiveras hos för ärendet
ansvarig styrelsemedlem t.ex. sekreterare, ordförande eller kassör.

12. TILLGÄNGLIGHET
Offentliga uppgifter gällande registrering, pass och stambokföring kan begäras ut från
kansliet som har sitt säte hos registratorn. Registratorn nås via e-mail och telefon. Aktuell
adress och telefonnummer finns på SFIC’s hemsida och publiceras i SFIC’ s medlemstidning.

13. AVELSBAS
SFIC är fullvärdig dotterstambok till Horse Sport Ireland, Irish Cob studbook
som är inom EU godkänd stambok för rasens ursprung
( moderstambok) och finns på Irland.
2020-06-11 fanns det 1346 Irish Cobs i huvudregistret
( Grundstambok och Riksstambok med tillhörande bilagor) i Sverige. Under normala år föds i
Sverige mellan 40 och 60 st renrasiga föl, 10-15 st partbreds, fördelat på 10-20 uppfödare.

14. SH’S DATABAS – Blå Basen
Databasen innehåller uppgifter för att bedriva SFIC’s avelsprogram samt de uppgifter som
krävs i EU kommissionens genomförandeförordning 2015/ 262 artikel 38. SFIC’s registrator
och biträdande registrator utför de myndighetsutövande uppdrag som ålagts
avelsorganisationen SFIC. SFI C’ s registrator och biträdande registrator ansvarar för att
uppgifter i databasen är korrekta, och att ev. personuppgifter som förekommer i samband
med avelsorganisationens uppdrag behandlas enligt organisationens personuppgiftspolicy.

15. ÄGARE
SFIC utfärdar ägarbevis för alla i SFIC registrerade hästar. Ägarbeviset är en värdehandling.
Vid ägarbyte skall detta alltid skickas in för uppdatering. Saknas ägarbeviset skall giltig
köpehandling medfölja ägarbytet, samt alternativt ägarintyg som bevittnas utav två ej jäviga
personer för att nytt ägarbevis skall kunna utfärdas.

16. UPPFÖDARE
Som uppfödare registreras i passet den person som i SFIC’s databas står som ägare till stoet
vars avkomma det gäller. Önskas annan uppfödare krävs skriftlig bekräftelse från registrerad
ägare till stoet att annan uppfödare får registreras.

17. HÄSTENS NAMN
Ändring av namn i hästpass utställda av i EU godkänt passutfärdande organ får ej ske. Inom
SFIC skyddade svenska eller i utlandet för raser vilka SFIC är dotterstambok till, välkända
stuterinamn eller prefix/ suffix i namn på hästar som ej är uppfödda av vederbörligt stuteri,
tillåts ej. SFIC har rätt att neka föreslaget namn om det finns skäl till detta.

18. HÄSTPASS
Hästpass utfärdas i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/ 262 av
den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv
90/ 427/ EEG och 2009/156/ EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om
pass för hästdjur). Bilaga 1 Förlaga för pass. För häst född den 30 juni eller tidigare ska
hästhållare ansöka om ett hästpass senast den 31 december samma år. För häst född den 1
juli eller senare ska hästhållaren ha ansökt om hästpass senast då hästen är sex månader.
Häst äldre än 12 månader som ej har pass erhåller duplikat pass och är ej godkänd för
livsmedel. Utfärdande av originalpass kan endast begäras av uppfödaren, se 16, alternativt
till ägare om köpekontrakt från uppfödaren finns som styrker att köparen får begära ut ett
pass. Undantag gäller hästar med okänd härstamning innan passkravet infördes.

19. KOMPLETTERING
Icke kompletta registrering s-/passansökning-/ ägarbyteshandlingar hålls öppna i 3 månader
från det att avsändaren informerats om behov av komplettering. Om komplettering ej är
organisationen tillhanda efter 3 månader avskrivs ärendet. Beslut om avskrivning skickas till
den som ansökt om passet/ registreringen/ ägarbytet tillsammans med faktura på uppkomna
administrativa kostnader. Inkomna handlingar arkiveras av SFIC.  Önskar sökanden
handlingarna i retur skickas dessa mot självkostnad.

20. FÖRKOMMEN HANDLING
Förkommen passhandling hanteras i enlighet med vad som stadgas i kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2015/ 262 av den 17 februari 2015 vad gäller metoder för
identifiering av hästdjur. Förkommen passhandling efterlyses i 30 dagar på SFIC’s hemsida.
Duplikatpass utfärdas då hästen har identifierats av godkänd ID-kontroll antigen genom hästens
chipmärkning eller signalement om detta finns. Saknar hästen chipmärkning eller om tidigare
märkning inte kan hittas skall hästens identitet styrkas med DNA-analys, märkas med nytt
chip samt eventuellt ny signalementsbeskrivning och konturdiagram upprättas, innan ny
passhandling kan utfärdas.
Passet anges som duplikatpass och det förs in i pass och databas
att hästen ej är godkänd for livsmedel. Kan inte hästen identifieras ändras status till Hästdjur
för avel och produktion och ersättningspass måste utfärdas.
Vid förkommet ägarbevis skall ansökan om dödande av handling tillsändas SFIC.
Detta efterlyses då på SFIC’ s och SH’s hemsida i 30 dagar, därefter kan duplikat utfärdas.
Ansökan av dödande av ägarbevis kan endast göras av den i SFIC’s databas registrerade ägaren av hästen.